Perşembe, 30 Mart 2017 16:56

Jandarma Gn.K.lığı 370 sözleşmeli subay alacak

KANUN ORDUSU/JANDARMA SİZLERİ BEKLİYOR

SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU (2017) İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU TARİHLERİ

27 MART-18 NİSAN 2017

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

www.jandarma.gov.tr

1. GENEL BİLGİLER:

a. Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla, en az lisans düzeyinde "Jandarma (344), İstihkam (6), Muhabere (12)" sınıflarında erkek, "Jandarma" sınıfında kadın (8) personel alınacaktır.

b. Söz konusu sınıflar için EK-A'da belirlenen lisans programlarından alım yapılacaktır. Sözleşmeli erkek ve kadın adayların branş seçimleri, ihtiyaca göre eğitim safhasında yapılacaktır.

c. Sınava çağırılan adaylar için belge inceleme, ön sağlık muayene, fiziki yeterlilik ve mülakat sınav aşamaları uygulanacaktır.

ç. Başvurular 27 Mart-18 Nisan 2017 tarihleri arasında internet üzerinden

yapılacaktır.

d. Söz konusu personel teminine ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Temine ilişkin sınav takvimi, Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden (www.jandarma.tsk.tr) ilan edilecektir

e. Sınavlarda başarı olan ve yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alarak sözleşmeli subay olmaya hak kazanan adaylarla ön sözleşme yapılacak temel askerlik ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitiren personel ile ilk sözleşme yapılacaktır. İlk sözleşme süresi dört yıldır.

f. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. En az dört yıllık lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya 05 Eylül'e kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak.

c. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ç. T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

d. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

e. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam

etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

g. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ğ. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

h. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

ı. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

i. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

3. BELGE İNCELEME KOMİSYONUNDA İSTENECEK BELGELER:

a. T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı.

b. Sınav başvuru dilekçesi. (www.jandarma.tsk.tr internet adresinden "personel/öğrenci alımı" sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasındaki form tam ve eksiksiz olarak doldurulacak ve sonuç hanesinde "sınavlara çağrılmaya hak kazandınız" ibresi bulunan adaylar tarafından bu formun yazıcı çıktısı alınacaktır.)

c. Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin, lisansüstü eğitim yapanlar için lisansüstü eğitim diplomasının aslı ve fotokopisi, 05 Eylül'e kadar mezun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve/veya fotokopisi. (Yabancı ülkelerden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan "denklik belgesi" ile birlikte kabul edilecektir. Formasyon belgeleri yüksek lisans diploması olarak kabul edilmez.)

ç. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.

d. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Düzeltmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlayamayan ancak düzeltilmemiş nüfus kaydına göre sağladığı halde internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları halinde durumları incelenecek ve girişi koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir.)

e. Kendisi ve evli ise eşinin, sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış "Adli Sicil Belgesi".

f. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği.

g. Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı

beyanı.

ğ. Aday adına bilgisayar veya daktilo ile hazırlanmış, örneği internet sitesinde bulunan, 4 suret "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu". (Bu belgenin örneği, HttosY/apoljandarma.tsk.tr/PTSAdav/Adav.asox internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu belge bilgisayar ile, talimatına uygun olarak doldurulup getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane boş

bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerde kısaltma yapılmayacaktır. Örnek çizelgede değişiklik yapılmayacaktır.)

h. Varsa sporcu lisansları, iyi derece de yabancı dil bilenlere ait belgeler, yüksek lisans diploması ile adayın özel veya resmi kuruşlardan aldığı eğitim sertifikaları. (Bu belgeler, gerekli görüldüğü takdirde mülakat komisyonlarınca değerlendirilecektir.)

ı. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.(Belge üzerinde; adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve "2017 Sözleşmeli Subay Alımı" ibaresi olacaktır.)

UYARI: Başvuru ile ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

4. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SÜRELERİ

Başvuruların başlaması .27 Mart 2017

Başvuruların sona ermesi :18 Nisan 2017

5. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar yukarıda belirtilen tarihler arasında www.iandarma.tsk.tr internet adresinden personel/öğrenci alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir.

DİKKAT !

İnternetten başvuru işlemleri 18 Nisan 2017 Saat 24:00 da sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra, mutlaka yazıcıdan sınav başvurunuzun çıktısını alınız. Başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez. Temin edilecek kontenjan miktarının en az on katından az olmamak kaydıyla Jandarma, İstihkam ve Muhabere branş ihtiyaçlarına uygun lisans programlarından başlanarak adaylara "sınav ücretini yatırma duyurusu" yapılacaktır.

b. Kılavuzun tamamı okunmadan internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. belge dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap da verilmeyecektir.

ç. Halen TSK'da (sivil memur veya işçi olarak) görevli olanlardan, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.

d. Diğer şartları taşımakla birlikte askerlik hizmetini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapmakta olanlar ile bu hizmeti yapıp terhis olanlar başvuru yapabilecektir.

e. Adaylar başvurularını İnternet Explorer tarayıcısını kullanarak

yapacaktır.(C/?rome, Firefox, Opera browserler ve mobil cihazlar üzerinden müracaat yapılamamaktadır) .

f. Başvuru formu doldurulurken sadece büyük harf kullanılması gerekmektedir. Kimlik bilgileri girilirken Nüfus Cüzdanında yazdığı şekilde giriş yapılacaktır.(Aks/ halde MERNİS sistemi ile eşleşmeyeceğinden hata vermektedir.)

g. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar yine başvuru süresi içerisinde sınav ücretini "sınav ücretinin yatırılması" bölümünde açıklandığı şekilde yatırmalı ve dekontlarını almalıdır.

6. SINAV ÜCRETİ YATIRMA VE SINAVA ÇAĞRILMA DUYURULARI

a. Hiçbir adaya başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı veya telefonla sms türü bir bildirimde bulunulmayacaktır.

b. Adaylarının başvuru sonuçları www.iandarma.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

c. Sınavlara katılmak isteyen adaylar öncelikle www.jandarma.tsk.tr adresindeki başvuru formunu dolduracaktır. Başvuru sırasında sisteme girilen bilgilerin doğru ve tam olmasından adaylar sorumludur.

ç. Yapılan başvurular incelenerek, temin edilecek Sözleşmeli Subay kontenjan miktarları ile sınıf/branşlara yönelik tespit edilen programlara uygun öğretim ve eğitim durumuna öncelik verilerek, belirlenecek miktar kadar adaya, gruplar halinde; 20-21 Nisan, 24-25 Nisan, 27-28 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde ("Sınav Ücretinin Yatırılması" bölümünde açıklandığı şekilde) sınav ücretlerini yatırmaları için duyuru yapılacaktır. Kendisine belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmayan aday, sınavlara katılma hakkını kaybedecektir. (Lütfen, yukarıda belirtilen tarihlerden bir gün önce www.jandarma.tsk.tr adresinden bilgilerinizi ve gelen duyuruları kontrol ediniz.)

d. Başvuru sonuçları www.iandarma.tsk.tr internet sitesinden adaylar tarafından sorgulanarak "2017 Yılı Sözleşmeli Subay Temini Başvuru Sonuçları" belgesinin çıktısını alarak fotoğraf bölümüne son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılacaktır. Bu form sınav başvuru dilekçesi yerine geçecektir.

e. Sınav ücretini yatıran adayların sınava gireceği günler, bir sonraki grubun sınav ücretini yatırması için verilen son güne kadar aynı internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Adaylar, TC Kimlik Numaraları ile giriş yaparak duyuruları görebileceklerdir.(Örnek; Birinci grupta sınav ücreti yatırması için çağrı alan adaylar, belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmışlarsa 20 Nisan (dahil) tarihine kadar sınav günleriyle ilgili bilgiye ulaşabileceklerdir.)

f. Son grupta çağrılan adaylar için bu duyuru 11 Mayıs tarihine kadar yapılacaktır.

g. İnternet ilanının takip edilememesi nedeniyle sınav ücretini süresi içinde yatırmamak, şahsen başvuru yapmamak ve sınavlara katılamamaktan doğan tüm sorumluluk adaylara aittir.

ÖNEMLİ !

Kendisine sınav için tarih verilen adaylar, bu duyurunun yazılı olduğu formun yazıcı çıktısını ve banka dekontu veya ATM bilgi fişini sınav için geldiklerinde yanlarında bulunduracaktır. Söz konusu form ve sınav ücretini yatırdığına dair dekontu yanında olmayan

adaylar sınavlara alınmayacaktır. Dekont ve ATM bilgi fişlerinde "2017 Sözleşmeli Subay Alımı" için ücret yatırıldığı ve adayın TC Kimlik Numarası ve adı soyadı bilgilerinin bulunması zorunludur.

ğ. Şehit ve gazi yakınları başvuru sırasında "özel durum" bölümünü işaretleyecektir. Bu adaylara "sınav ücreti yatırma duyurusu" yapılmayacaktır. Bu adayların sınav günleri 25 Nisan (dahil) tarihine kadar internet adresinden duyurulacaktır

7. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

2017 yılı JSGA Bşk.lığı Sözleşmeli Subay Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan sınav ücretini yatırma çağrısı alan adaylar kendisine belirtilen süre içerisinde sınav ücretini aşağıda açıklandığı şekilde yatıracaktır.

a. Halkbank şubelerine (sınav adını söyleyerek), Halkbank ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla (ödemeler ekranından sınav adı seçilerek) başvuru ücreti olarak 50 TL yatırılacaktır.

b. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecektir.

(1) Sınav ücreti yatırdığı halde başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(2) Belge inceleme ve ön sağlık kontrolünde, FYS ve mülakat sınavlarında

başarısız olan,

(3) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

(4) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri iade edilmeyecektir.

UYARI !

Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatı rm ayacaktır.

8. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR

a. Sözleşmeli Subay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

b. Halen TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erler gerekli şartları taşısalar bile müracaatları kabul edilmez.

9. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI

a. Başarı sıralaması Haziran 2017 ayı içerisinde adaylara internet üzerinden duyurulacaktır.

b. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

10. SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a. Adaylar kendilerinden istenen tüm belgeleri yarım kapak karton dosya içerisine takılmış olarak getirecek ve Kayıt ve belge inceleme komisyonuna vereceklerdir.

b. EK-B'da örneği bulunan "Vücut Kitle İndeksi (VKİ)" esaslarına göre her adaya

not verilir. Erkek adaylarda 1,67, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar

ile Vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümü sonucu 17'den az, 27,49'dan fazla olanlar elenir. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür. (VKİ)Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.)

c. Fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce adaylar ön sağlık kontrolünden geçirilir. Asgari standartları sağlayan ve "SUEM Öğrenci Adayı Olur." kararı verilenler diğer sınav aşamalarına geçerler.

ç. Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere örneği EK-C'de bulunan parkurda fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulur. Başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak zorunludur.

d. Adaylar fiziki yeterlilik sınavı haricinde 1500 m. Koşu testine tabii tutul ur. Testin puanlama çizelgesi EK-D'dir.Test sonuçları genel puanlamaya dahil edilmez. Ancak mülakatta dikkate alınır.

e. Adaylar psikoloji yeterliliği, anlama, kavrama, ifade etme yeteneği, özgüveni ve beden dilini kullanma becerisi gibi konularda mülakat sınavına tabi tutulur. Sınavdan başarılı olunabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gereklidir.

f. 2017 yılında icra edilecek olan sınavlarda başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavının %40'ı, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamından oluşur. Adaylar bu sıralamaya göre asıl ve yedek olarak belirlenir.

g. Asıl ve yedek adaylar bulundukları illerin İl Jandarma Komutanlıkları tarafından sağlık raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. "Sözleşmeli Subay Olur" raporu alamayan adayların geçici kayıtları yapılmaz.

11. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ULAŞIM

a. Temin Faaliyetleri için İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 - (0312) 464 8650

b. Eğitim Faaliyetleri İçin İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Eğt.Mrk.K.lığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4403 - (0312) 464 4404

UYARI!

Şahsen başvuru yapan ve sınav merkezine gelen adayların yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları bulundurmaları yasaktır.

a. Ulus (Dışkapı-ANKARA): Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar( 191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir.

ULAŞIM KROKİSİ

EK-A

KAYNAK LİSANS PROGRAMLARINA VE CİNSİYETE GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞLAR VE KOD NUMARALARI

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

E/K

E

E

1

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

X

   

2

Ağaç işleri Endüstri/Endüstrisi Mühendisliği

X

 

X

3

Ağaç işleri Endüstrisi

X

 

X

4

Ağaç işleri Öğretmenliği

X

 

X

5

Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği

X

   

6

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

X

   

7

Aile ve Tüketici Bilimleri

X

   

8

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği

X

   

9

Aktüerya

X

   

10

Aktüerya Bilimleri

X

   

11

Amerikan Dili ve Edebiyatı

X

   

12

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

X

   

13

Anaokulu Öğretmenliği

X

   

14

Antrenörlük Eğitimi

X

   

15

Antropoloji

X

   

16

Arkeoloji

X

   

17

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

X

   

18

Arşivcilik

X

   

19

Asfaltit ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri

X

   

20

Astronomi

X

   

21

Astronomi ve Uzay Bilimleri

X

   

22

Avrupa Birliği ilişkileri

X

   

23

Balıkçılık Teknolojisi

X

   

24

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

X

   

25

Bankacılık

X

   

26

Bankacılık ve Finans

X

   

27

Bankacılık ve Finansman

X

   

28

Bankacılık ve Sigortacılık

X

   

29

Basım ve Yayımcılık

X

   

30

Basın ve Yayımcılık

X

   

31

Basın ve Yayın

X

   

32

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

X

   

33

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

X

   

34

Besin Teknolojisi ve Öğretmenliği

X

   

35

Beslenme ve Diyetetik

X

   

36

Bilgi Teknolojileri

X

X

 

37

Bilgi ve Belge Yönetimi

X

X

 

38

Bilgisayar

X

X

 

39

Bilgisayar Bilimi/Bilgisayar Bilimleri

X

X

 

40

Bilgisayar Bilimi/Bilimleri Mühendisliği

X

X

 

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

41

Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi

X

X

 

42

Bilgisayar Mühendisliği

X

X

 

43

Bilgisayar Öğretmenliği

X

X

 

44

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

X

X

 

45

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

X

X

 

46

Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

X

X

 

47

Bilgisayar Teknolojisi

X

X

 

48

Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği

X

X

 

49

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

X

X

 

50

Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi

X

X

 

51

Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi

X

X

 

52

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

X

X

 

53

Bilgisayar ve Enformatik

X

X

 

54

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

X

X

 

55

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

X

X

 

56

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

X

X

 

57

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi

X

X

 

58

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

X

X

 

59

Bilim Tarihi

X

   

60

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

X

X

 

61

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

X

X

 

62

Biyokimya

X

   

63

Biyoloji

X

   

64

Biyoloji Bilimleri ve Biyo Mühendislik

X

   

65

Biyoloji Öğretmenliği

X

   

66

Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma

X

   

67

Biyoloji-Zirai Bilimler

X

   

68

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

X

   

69

Biyomedikal Mühendisliği

X

   

70

Biyomühendislik

X

   

71

Biyomühendislik ve Genetik

X

   

72

Biyosistem Mühendisliği

X

   

73

Büro Yönetimi Öğretmenliği

X

   

74

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

X

   

75

Cebir ve Sayılar Teorisi

X

   

76

Cevher Hazırlama Mühendisliği

X

   

77

Coğrafya

X

   

78

Coğrafya Öğretmenliği

X

   

79

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

X

   

80

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri

X

   

81

Çeviribilim (İngilizce)

X

   

82

Çeviribilim(İngilizce dışındaki diller)

X

   

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

83

Çevre Bilimleri ve Yönetimi

X

   

84

Çevre Koruma Tesisatı ve Donanımı

X

   

85

Çevre Mühendisliği

X

   

86

Çevrebilim

X

   

87

Çocuk Gelişimi

X

   

88

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

X

   

89

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

X

   

90

Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Öğretmenliği

X

   

91

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi

X

   

92

Çoçuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi/Öğretmenliği

X

   

93

Deniz Bilimleri

X

   

94

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

X

   

95

Deniz işletmeciliği/işletmeleri ve Yöneticiliği / Yönetimi

X

   

96

Deniz Teknolojisi Mühendisliği

X

   

97

Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği

X

   

98

Deniz ve Liman işletme

X

   

99

Denizde Petrol ve Gaz Üretim Araçları

X

   

100

Deri Mühendisliği

X

   

101

Deri Teknolojisi

X

   

102

Deri ve Lif teknolojisi

X

   

103

Dil Bilgisi

X

   

104

Dil Bilimi / Dilbilim

X

   

105

Diş Hekimliği

X

   

106

Dokuma Öğretmenliği

X

   

107

Dokuma ve Örgü Öğretmenliği

X

   

108

Dokümantasyon ve Enformasyon

X

   

109

Döküm işleri Öğretmenliği

X

   

110

Döküm Öğretmenliği

X

   

111

Eczacılık

X

   

112

Edebiyat

X

   

113

Eğitim iletişimi ve Planlaması

X

   

114

Eğitim Programları ve Öğretim

X

   

115

Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği

X

   

116

Eğitim Yönetimi ve Planlaması

X

   

117

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

X

   

118

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

X

   

119

Ekoloji

X

   

120

Ekonometri

X

   

121

Ekonomi

X

   

122

Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi

X

   

123

Ekonomi ve Finans

X

   

124

Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları

X

   

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

125

El Sanatları Öğretmenliği

X

   

126

Elektrik Güç Mühendisliği

X

X

 

127

Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı

X

X

 

128

Elektrik Güç Üretimi ve Elektrik Donanımı

X

X

 

129

Elektrik işleri Öğretmenliği

X

X

 

130

Elektrik Mühendisliği

X

X

 

131

Elektrik Öğretmenliği

X

X

 

132

Elektrik ve Malzeme Donanımı

X

X

 

133

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

X

X

 

134

Elektronik

X

X

 

135

Elektronik işleri Öğretmenliği

X

X

 

136

Elektronik Mühendisliği

X

X

 

137

Elektronik Öğretmenliği

X

X

 

138

Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

X

X

 

139

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

X

X

 

140

Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

X

X

 

141

Elektronik ve Telekomünikasyon

X

X

 

142

Endüstri Mühendisliği

X

X

 

143

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

X

X

 

144

Endüstri Tasarımı

X

   

145

Endüstri Ürünleri Tasarımı

X

   

146

Endüstri Yönetimi

X

   

147

Endüstri Yönetimi ve Mühendislik

X

X

 

148

Endüstriyel Tasarım

X

   

149

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

X

   

150

Enerji Mühendisliği

X

   

151

Enerji Öğretmenliği

X

   

152

Enerji Sistemleri Mühendisliği

X

   

153

Enformasyon Sistemleri Mühendisliği

X

X

 

154

Enformasyon Teknolojileri

X

   

155

Eski Yazı

X

   

156

Etnoloji

X

   

157

Ev Ekonomisi

X

   

158

Ev idaresi ve Aile Ekonomisi

X

   

159

Ev Yönetimi Öğretmenliği

X

   

160

Ev-iş Eğitimi Öğretmenliği

X

   

161

Ev-iş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği

X

   

162

Felsefe

X

   

163

Felsefe Grubu Öğretmenliği

X

   

164

Fen Bilgisi Öğretmenliği

X

   

165

Filoloji

X

   

166

Finans Matematiği

X

   

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

167

Finans-Sigorta

X

   

168

Fizik

X

 

X

169

Fizik Mühendisliği

X

 

X

170

Fizik Öğretmenliği

X

 

X

171

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

X

   

172

Fizik ve Astronomi

X

   

173

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

X

   

174

Fotoğraf

X

   

175

Fotoğraf ve Grafik Sanatlar

X

   

176

Fotoğraf ve Video

X

   

177

Fransız Dili

X

   

178

Fransız Dili ve Edebiyatı

X

   

179

Fransız Dili ve Kültürü

X

   

180

Fransızca Öğretmenliği

X

   

181

Gastronomi

X

   

182

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

X

   

183

Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme

X

   

184

Gazetecilik

X

   

185

Gazetecilik ve Halkla ilişkiler

X

   

186

Gemi inşaatı Mühendisliği

X

   

187

Gemi inşaatı ve Denizcilik Teknolojileri

X

   

188

Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

X

   

189

Gemi Makineleri

X

   

190

Gemi Makineleri işletme Mühendisliği

X

   

191

Gemi Makineleri Mühendisliği

X

   

192

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

X

   

193

Gemoloji

X

   

194

Genel Tarih

X

   

195

Genetik ve Biyomühendislik

X

   

196

Geomatik Mühendisliği

X

   

197

Gerontoloji

X

   

198

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

X

   

199

Gıda Mühendisliği

X

   

200

Gıda Teknolojileri/Gıda Teknolojisi

X

   

201

Giyim Endüstrisi Öğretmenliği

X

   

202

Giyim Öğretmenliği

X

   

203

Görme Engelliler Öğretmenliği

X

   

204

Görsel iletişim Sanatı

X

   

205

Görsel iletişim Tasarımı

X

   

206

Görsel Sanatlar

X

   

207

Görsel Sanatlar ve Görsel iletişim Tasarımı

X

   

208

Görsel Sanatlar ve iletişim Tasarımı

X

   

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

209

Görüntü Sanatları

X

   

210

Grafik

X

   

211

Grafik Öğretmenliği

X

   

212

Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım

X

   

213

Grafik Sanatlar/Grafik Sanatları

X

   

214

Grafik Tasarım

X

   

215

Gümrük işletme

X

   

216

Güverte

X

   

217

Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri

X

X

 

218

Haberleşme Mühendisliği

X

X

 

219

Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi

X

X

 

220

Haberleşme Teknolojisi

X

X

 

221

Halk Eğitimi

X

   

222

Halkbilim

X

   

223

Halkla ilişkiler

X

   

224

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık

X

   

225

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

X

   

226

Harita Mühendisliği

X

X

X

227

Hava Kontrolörü

X

   

228

Hava Trafik Kontrol

X

   

229

Hava Ulaştırma

X

   

230

Havacılık

X

   

231

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

X

   

232

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

X

   

233

Hayvansal Üretim

X

   

234

Hazır Giyim Öğretmenliği

X

   

235

Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği

X

   

236

Heykel

X

   

237

Hidrojeoloji Mühendisliği

X

   

238

Hidrojeoloji

X

   

239

Hititoloji

X

   

240

Hukuk

X

   

241

iç Mimari

X

 

X

242

iç Mimari ve Çevre Tasarımı

X

 

X

243

iç Mimarlık

X

 

X

244

iç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

X

 

X

245

iktisat

X

   

246

iletişim

X

   

247

iletişim Bilimleri

X

   

248

iletişim Sanatları

X

   

249

ilköğretim Matematik Öğretmenliği

X

   

250

imalat Mühendisliği

X

   

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

251

İngiliz Dil Bilimi

X

   

252

İngiliz Dili ve Edebiyatı

X

   

253

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

X

   

254

İngiliz Dili ve Kültürü

X

   

255

İngilizce Öğretmenliği

X

   

256

insan Kaynakları Yönetimi

X

   

257

insan ve Toplum Bilimleri

X

   

258

inşaat Mühendisliği

X

 

X

259

İspanyol Dili ve Edebiyatı

X

   

260

istatistik

X

   

261

istatistik ve Bilgisayar Bilimleri

X

   

262

iş ve Teknik Eğitim Öğretmenliği

X

   

263

iş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği

X

   

264

işitme Engelliler Öğretmenliği

X

   

265

işletme

X

   

266

işletme Bilgi Yönetimi

X

   

267

işletme Ekonomisi

X

   

268

işletme Enformatiği

X

   

269

işletme Mühendisliği

X

   

270

işletme Öğretmenliği

X

   

271

işletme Yönetimi

X

   

272

işletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği

X

   

273

İşletme-Ekonomi /İşletme-İktisat

X

   

274

İtalyan Dili ve Edebiyatı

X

   

275

Jeodezi

X

 

X

276

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

X

 

X

277

Jeodezi ve Haritacılık

X

 

X

278

Jeofizik Mühendisliği

X

 

X

279

Jeoloji

X

 

X

280

Jeoloji Mühendisliği

X

 

X

281

Kalıpçılık Öğretmenliği

X

   

282

Kamu Yönetimi

X

   

283

Kara Ulaştırma

X

   

284

Karşılaştırmalı Edebiyat

X

   

285

Kaynak Öğretmenliği

X

   

286

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi/Mimarlığı

X

 

X

287

Kimya

X

   

288

Kimya Mühendisliği

X

   

289

Kimya Öğretmenliği

X

   

290

Kimya ve Proses Mühendisliği

X

   

291

Kimya Teknolojisi

X

   

292

Kimya/Biyoloji Kimya

X

   

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

293

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

X

   

294

Klasik Arkeoloji

X

   

295

Klinik Veterinerlik ve Eczacılık

X

   

296

Konaklama işletmeciliği

X

   

297

Konaklama işletmeciliği Öğretmenliği

X

   

298

Konaklama ve Turizm işletmeciliği

X

   

299

Kontrol Mühendisliği

X

   

300

Kontrol Öğretmenliği

X

   

301

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

X

X

 

302

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

X

   

303

Kültür Yönetimi

X

   

304

Kültürel Etütler

X

   

305

Kültürteknik

X

   

306

Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler

X

   

307

Kütüphanecilik

X

   

308

Kütüphanecilik ve Bilgi çalışmaları

X

   

309

Lojistik Yönetimi

X

   

310

Maden Mühendisliği

X

 

X

311

Makine

X

 

X

312

Makine Mühendisliği

X

 

X

313

Makine Öğretmenliği

X

 

X

314

Makine Resmi/Ressamlığı ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği

X

   

315

Makine Ressamlığı Öğretmenliği

X

   

316

Makine Üretimi Teknik ve Teknolojisi

X

 

X

317

Makine ve imalat Mühendisliği

X

 

X

318

Makine ve Üretim Mühendisliği

X

 

X

319

Makine Yapım Tekniği ve Teknolojileri

X

 

X

320

Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi

X

 

X

321

Maliye

X

   

322

Maliye-Muhasebe

X

   

323

Malzeme

X

   

324

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

X

   

325

Malzeme Mühendisliği

X

   

326

Matbaa/Matbaacılık Öğretmenliği

X

   

327

Matematik

X

   

328

Matematik Mühendisliği

X

   

329

Matematik Öğretmenliği

X

   

330

Matematik-Bilgisayar/Matematik ve Bilgisayar

X

X

 

331

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

X

X

 

332

Matematik ve informatik

X

   

333

Matematik ve istatistik

X

   

334

Matematik-Bilgisayar Programcılığı

X

X

 

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

335

Medya ve iletişim

X

   

336

Medya ve iletişim Sistemleri

X

   

337

Mekatronik Mühendisliği

X

X

 

338

Mekatronik Öğretmenliği

X

X

 

339

Mesleki Resim Öğretmenliği

X

   

340

Metal işleri Öğretmenliği

X

   

341

Metal Öğretmenliği

X

   

342

Metalürji Mühendisliği

X

   

343

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

X

   

344

Meteoroloji Mühendisliği

X

   

345

Mikroelektronik Mühendisliği

X

   

346

Mimarlık

X

 

X

347

Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği

X

   

348

Moda Giyim Tasarımı

X

   

349

Moda Tasarımı

X

   

350

Moda Tasarımı Öğretmenliği

X

   

351

Moda ve Tasarım

X

   

352

Moda ve Tekstil Tasarım

X

   

353

Model Öğretmenliği

X

   

354

Moleküler Biyoloji

X

   

355

Moleküler Biyoloji ve Genetik

X

   

356

Motor Öğretmenliği

X

   

357

Muhasebe

X

   

358

Muhasebe Bilgi Sistemleri

X

   

359

Muhasebe ve Denetim

X

   

360

Muhasebe ve Finansal Yönetim/Finans Yönetimi

X

   

361

Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

X

   

362

Muhasebe ve Maliye

X

   

363

Muhasebe-Finansman

X

   

364

Muhasebe-işletme Öğretmenliği

X

   

365

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

X

   

366

Mütercim Tercümanlık Lisans Programları(Diğer Diller)

X

   

367

Mütercim Tercümanlık(ing-Fra-Türkçe)

X

   

368

Mütercim ve Konferans Tercümanlığı (İngilizce-Fransızca)

X

   

369

Mütercim ve Konferans Tercümanlığı (İspanyolca-Fransızca)

X

   

370

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

X

   

371

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

X

   

372

Nükleer Enerji Mühendisliği

X

   

373

Okul Öncesi Eğitimi

X

   

374

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

X

   

375

Orman Endüstrisi Mühendisliği

X

   

376

Orman Mühendisliği

X

   

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

377

Otel işletmeciliği

X

   

378

Otel Yöneticiliği

X

   

379

Otomasyon Enformasyon ve Kontrol Donanımı

X

   

380

Otomasyon Enformasyon ve Kontrol Teknikleri

X

   

381

Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği

X

   

382

Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri

X

   

383

Otomotiv Mühendisliği

X

   

384

Otomotiv Öğretmenliği

X

   

385

Özel Eğitim

X

   

386

Özel Eğitim Öğretmenliği

X

   

387

Pazarlama

X

   

388

Pazarlama Öğretmenliği

X

   

389

Perakende Satış ve Mağazacılık

X

   

390

Petrol Mühendisliği

X

   

391

Petrol Teknolojisi ve Petrokimya

X

   

392

Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi

X

   

393

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

X

   

394

Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması

X

   

395

Petrol ve Gaz Ürtetim Makineleri ve Teçhizatı

X

   

396

Petrol, Gaz ve Boru Hatları ve Depoları Projelendirme, inşası ve işletilmesi

X

   

397

Petrol-Gaz Yataklarının işletilmesi ve Kullanımı

X

   

398

Peyzaj Mimarlığı

X

 

X

399

Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım

X

 

X

400

Pilotaj

X

   

401

Polimer Mühendisliği

X

   

402

Prehistorya

X

   

403

Protohistorya ve Önasya Arkeolojsi

X

   

404

Psikoloji

X

   

405

Radyo-Televizyon, Sinema

X

X

 

406

Radyo-Tv-Sinema ve Görsel Sanatlar

X

X

 

407

Rehberlik

X

   

408

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

X

   

409

Reklam Tasarımı ve iletişimi

X

   

410

Reklamcılık

X

   

411

Reklamcılık ve Halkla ilişkiler

X

   

412

Rekreasyon

X

   

413

Rekreasyon Yönetimi

X

   

414

Resim

X

   

415

Resim iş Eğitimi

X

   

416

Resim Öğretmenliği

X

   

417

Resim iş Öğretmenliği

X

   

418

Restorasyon

X

   

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

E/K

E

E

419

Sağlık idaresi

X

   

420

Sağlık Kurumlan işletmeciliği

X

   

421

Sağlık Kurumlan Yöneticiliği

X

   

422

Sağlık Memurluğu

X

   

423

Sağlık Yönetimi

X

   

424

Sanat Tarihi

X

   

425

Sanat Tarihi ve Müzecilik

X

   

426

Sanat Tarihi ve Teolojisi

X

   

427

Sanat Tarihi ve Teorisi

X

   

428

Sanat Tasarımı / Sanat ve Tasarım

X

   

429

Sanat ve Sosyal Bilimler

X

   

430

Sanat ve Tasarım Yönetimi

X

   

431

Sanat Yönetimi

X

   

432

Sanayi Ekonomisi

X

   

433

Seramik

X

   

434

Seramik Mühendisliği

X

   

435

Seramik Öğretmenliği

X

   

436

Seramik Sanatlar / Seramik Sanatları

X

   

437

Seramik ve Cam / Seramik ve Cam Tasarımı

X

   

438

Sermaye Piyasası

X

   

439

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme

X

   

440

Seyahat işletmeciliği

X

   

441

Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği

X

   

442

Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

X

   

443

Sıhhi Tesisat Öğretmenliği

X

   

444

Sınıf Öğretmenliği

X

   

445

Sigortacılık

X

   

446

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

X

   

447

Sinema-Tv Fotoğraf

X

X

 

448

Sinoloji

X

   

449

Sistem Mühendisliği

X

   

450

Sivil Hava Ulaştırma işletmeciliği

X

   

451

Siyaset Bilimi

X

   

452

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

X

   

453

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler

X

   

454

Sosyal Antropoloji

X

   

455

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

X

   

456

Sosyal Hizmetler/Sosyal Hizmet

X

   

457

Sosyal ve Siyasal Bilimler

X

   

458

Sosyoloji

X

   

459

Spor Bilimleri

X

   

460

Spor Bilimleri ve Teknolojisi

X

   

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

461

Spor Yöneticiliği

X

   

462

Spor Yönetimi

X

   

463

Su Ürünleri

X

   

464

Su Ürünleri Mühendisliği

X

   

465

Sümeroloji

X

   

466

Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme ve Yönetimi

X

 

X

467

Şehir ve Bölge Planlama

X

 

X

468

Talaşlı Üretim Öğretmenliği

X

 

X

469

Tarım Ekonomisi

X

   

470

Tarım işletmeciliği

X

   

471

Tarım Makineleri

X

   

472

Tarım Teknolojisi

X

   

473

Tarım Ürünleri Teknolojisi

X

   

474

Tarımsal Biyoteknoloji

X

   

475

Tarımsal Mekanizasyon

X

   

476

Tarımsal Yapılar ve Sulama

X

   

477

Tarih

X

   

478

Tarih Öğretmenliği

X

   

479

Tarla Bitkileri

X

   

480

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

X

   

481

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

X

   

482

Teknoloji Öğretmenliği

X

   

483

Tekstil

X

   

484

Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği

X

   

485

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama

X

   

486

Tekstil Mühendisliği

X

   

487

Tekstil Öğretmenliği

X

   

488

Tekstil Tasarım

X

   

489

Tekstil Tekniği veTeknolojileri

X

   

490

Tekstil Terbiye Öğretmenliği

X

   

491

Telekomünikasyon Mühendisliği

X

X

 

492

Telekomünikasyon Öğretmenliği

X

X

 

493

Televizyon Gazeteciliği

X

X

 

494

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

X

X

 

495

Termik ve Nükleer Güç Mühendisliği

X

X

 

496

Tesisat Öğretmenliği

X

 

X

497

Tesviye Öğretmenliği

X

 

X

498

Tıbbi Biyolojik Bilimler

X

   

499

Tıp

X

   

500

Ticaret - iş Eğitimi Öğretmenliği

X

   

501

Ticaret Ekonomisi

X

   

502

Ticaret, Turizm ve Hizmetler Ekonomisi

X

   

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

503

Ticari Bilimler

X

   

504

Toplumsal ve Siyasal Bilimler

X

   

505

Toprak

X

   

506

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

X

   

507

Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası

X

   

508

Trikotaj Öğretmenliği

X

   

509

Turist Rehberliği

X

   

510

Turizm

X

   

511

Turizm Animasyonu

X

   

512

Turizm işletmeciliği

X

   

513

Turizm işletmeciliği Öğretmenliği

X

   

514

Turizm işletmeciliği ve Otelcilik

X

   

515

Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği

X

   

516

Turizm Öğretmenliği

X

   

517

Turizm Rehberliği

X

   

518

Turizm ve Hizmetler

X

   

519

Turizm ve Otel işletmeciliği

X

   

520

Turizm ve Otelcilik

X

   

521

Turizm ve Rehberlik

X

   

522

Turizmde Bilgisayar Teknolojisi

X

   

523

Turizmde Büro Yönetimi

X

   

524

Türk Dili ve Edebiyatı

X

   

525

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

X

   

526

Türk Dilleri Filolojisi

X

   

527

Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı

X

   

528

Türk Halkbilimi

X

   

529

Türkçe Öğretmenliği

X

   

530

Türkoloji

X

   

531

Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği

X

X

 

532

Uçak Elektrik-Elektronik

X

X

 

533

Uçak Gövde Bakım

X

   

534

Uçak Gövde-Motor

X

   

535

Uçak Gövde-Motor Bakım

X

   

536

Uçak Motor Bakım

X

   

537

Uçak Mühendisliği

X

   

538

Uçak Teçhizat Bakım

X

   

539

Ulaşım Mühendisliği

X

   

540

Ulaşım Tekniği ve Teknolojisi

X

   

541

Ulaşım ve Ulaşım Yönetimi

X

   

542

Ulaştırma ve Lojistik

X

   

543

Uluslararası Ekonomi

X

   

544

Uluslararası Ekonomik ilişkiler

X

   

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

   

E/K

E

E

545

Uluslararası Finans

X

   

546

Uluslararası Girişimcilik

X

   

547

Uluslararası iktisat, işletme

X

   

548

Uluslararası ilişkiler

X

   

549

Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği

X

   

550

Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları

X

   

551

Uluslararası işletme

X

   

552

Uluslararası işletme Yönetimi

X

   

553

Uluslararası işletmecilik

X

   

554

Uluslararası işletmecilik ve Ticaret

X

   

555

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık/Uluslararası Lojistik

X

   

556

Uluslararası Lojistik Yönetimi

X

   

557

Uluslararası Ticaret

X

   

558

Uluslararası Ticaret ve Finans

X

   

559

Uluslararası Ticaret ve Finansman

X

   

560

Uluslararası Ticaret ve işletmecilik

X

   

561

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

X

   

562

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

X

   

563

Uygulamalı Matematik

X

   

564

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

X

X

 

565

Uygulamalı Resim Öğretmenliği

X

   

566

Uygulamalı Sanatlar Öğretmenliği

X

   

567

Uzay Bilimleri ve Teknolojisi

X

   

568

Uzay Mühendisliği

X

   

569

Üretim Mühendisliği

X

   

570

Üretim Sistemleri Mühendisliği

X

   

571

Üstün Zekalılar Öğretmenliği

X

   

572

Veteriner

X

   

573

Yabancı Dil Öğretmenliği Lisans Programları(Tümü)

X

   

574

Yabancı Dil ve Edebiyat Lisans Programları(Tümü)

X

   

575

Yapı işleri Öğretmenliği

X

 

X

576

Yapı Öğretmenliği

X

 

X

577

Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

X

 

X

578

Yapı Tasarımı

X

 

X

579

Yapı Tasarımı Öğretmenliği

X

 

X

580

Yapı/inşaat Ekonomisi

X

 

X

581

Yazılım Mühendisliği

X

X

 

582

Yeni Medya

X

   

583

Yer Teçhizat Bakım

X

   

584

Yiyecek içecek işletmeciliği

X

   

585

Yönetim Bilimleri

X

   

586

Yönetim Bilişim Sistemleri

X

X

 

EK-A

 

Sıra Nu.

LİSANS PROGRAMLARI

Jandarma

Muhabere

İstihkam

E/K

E

E

587

Yönetim ve Organizasyon

X

   

588

Zihin Engelliler Öğretmenliği

X

   

589

Ziraat

X

   

590

Ziraat Mühendisliği

X

   

591

Zootekni / Zooteknik

X

   

592

Diğer

X

   
Okunma 1022 defa
ASDER Genel Merkezi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum Ekle

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuza emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper